Search
Close this search box.

Način kako je Poslanik, a.s, ukazivao na greške

Neka je zahvala Uzvišenom Allahu, swt, i neka je salawat i selam na našeg Plemenitog Poslanika Muhammeda, s.a.w.s. „O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!“ (Al-Maidah, 8)

Hvala Allahu, twt, Gospodaru svih svjetova, Svemilosnom, Milostivom, Vladaru Sudnjeg dana, Bogu prvih i posljednjih generacija, čijom voljom opstoji sedam nebesa i sedam zemalja. Neka je blagoslov i mir na Njegovog povjerljivog Vjerovjesnika, učitelja čovječanstva, koji je poslan kao milost svjetovima.

Draga braćo, podučavanje spada u velika djela kojima se približava Allahu, dž.š. Koristi od učenja i podučavanja su mnogobrojne, umnogostručavaju se i svako dobro sadržano je u tome. To je dio ostavštine svih vjerovjesnika i poslanika koji je pripao da’ijama i odgajateljima: „Zaista Allah i meleki, stanovnici sedam nebesa i sedam zemalja, čak i mrav u svom mravinjaku, pa čak i kit, blagosiljaju onoga koji ljude podučava dobru.“ (Et-Tirmizi)

Postoje različiti načini, vrste i sredstva podučavanja, među koje spada i ispravljanje grešaka.  Popravljanje i ispravljanje grešaka ulazi u okvire “savjetovanja u vjeri” koje je kao sunnet propisano svim muslimanima i čvrsto je povezano sa obavezom pozivanja na dobro i odvraćanje od ružnih djela.

Ispravljanje grešaka sadržano je i u Allahovoj Objavi i to je kur’anska metoda. Allah, swt, objavljujući Kur’an naveo je u njemu naredbe, zabrane, odobravanje i ukor određenih postupaka, te je ispravljao greške, čak i greške Vjerovjesnika, alejhimus-selam. Muhammed, s.a.w.s, ukoren je u suri ‘Abese: „Namrštio se i okrenuo, zato što mu je slijepac prišao, a šta ti znaš možda on hoće da se očisti, ili da sasluša opomenu pa da mu opomena koristi! A onome koji je bogat ti se posvećuješ, a ništa ne možeš ako on neće da se očisti, a onaj koji ti dolazi bojeći se, ti se od njega okrećeš.“ (Abese, 1-10)

Cijenjena braćo, prilikom pristupanja ispravljanju grešaka kod ljudi treba imati za cilj postizanje Allahovog zadovoljstva, a ne uzdizanje, pakost ili želju za pohvalama ljudi. Osnova u tome je da se bude iskren prema Allahu, twt, te prema osobi koju se želi posavjetovati. Kriterij za ispravljanje grešaka jeste Allahova Knjiga, Kur’an, te Sunnet Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s. Ako osoba griješi u odnosu na Kur’an i Sunnet treba se na najljepši način i blago posavjetovati. Zaista, ima ljudi koji, bez znanja, bigajri hakk, napadaju druge koji su na Istini, a oni vođeni sopstvenim strastima, neznanjem i prokletim šejtanom, potvaraju, vrijeđaju i žele da od ljudi, od džemata, od ummeta, nestanu Allahova milost i blagodati. Neka se takvi pripaze Allahove srdžbe i kazne, kao oni koji su časnu, čistu i čestitu majku vjernika a Poslanikovu, a.s, suprugu Aišu, r.a, bez osnova optužili, te su objavljeni ajeti kojim im se prijeti: „Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici, i Allah vam propise objašnjava; a Allah sve zna i mudar je. One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovome i na onome svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah nije blag i milostiv…“ (Nur, 17-20)

Bilježi Et-Tirmizi od Šufejja el-Asbehija da je ušao u Medinu i ugledao čovjeka oko kojeg su bili okupljeni ljudi, pa je upitao: „Ko je ovo?“ Odgovoriše: „Ebu Hurejre!“ Kaže Šufejj: „Približavao sam mu se sve dok nisam sjeo pored njega. On je pričao ljudima, pa kada je ušutio i osamio se, rekoh mu: ‘Zaista te iskreno pitam, zar mi nećeš reći hadis kojeg si čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, shvatio ga i naučio?’ Ebu Hurejre, radijallahu anhu, reče: ‘Učinit ću to! Ispričat ću ti hadis kojeg mi je pričao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji sam shvatio i naučio.’ Zatim je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, duboko uzdahnuo. To je malo potrajalo, a onda se pribrao i rekao: ‘Ispričat ću ti hadis koji mi je ispričao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom mesdžidu, nije bilo nikoga osim mene i njega.’ Tada je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, ponovo jako uzdahnuo, a kada se pribrao, obrisao je lice i rekao: ‘Ispričat ću ti hadis koji mi je ispričao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bili smo ja i on u ovom mesdžidu, nije bilo nikoga osim mene i njega.’ Tada je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, ponovo jako uzdahnuo, a kada se pribrao, obrisao je lice i rekao: ‘ Učinit ću to! Ispričat ću ti hadis koji mi je pričao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio sam sa njim u ovom mesdžidu, sa njim nije bio niko drugi osim mene.’ Ebu Hurejre, radijallahu anhu, tada je duboko uzdahnuo, nageo se i licem se strovalio na tlo. Ja sam ga dugo držao prislonjenog uza se, sve dok nije došao sebi. Kada je došao sebi, rekao je: ‘Pričao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, da će se Allah, kada nastupi Sudnji dan, spustiti Svojim robovima da im presudi. Svi ljudi bit će prestravljeni, a prvi koji će biti pozvani su čovjek koji je zapamtio Kur’an, i čovjek koji se borio na Allahovom putu, i čovjek koji je imao mnogo imetka. Allah će kazati učaču Kur’ana: ‘Zar te nisam podučio onome što sam objavio Svojim poslanicima?’ ‘Jesi, Gospodaru’, odgovorit će. Reći će: ‘I šta si uradio sa onim što si naučio?’ Čovjek će kazati: ‘Postupao sam po njemu i dan i noć! ‘ Allah će mu reći: ‘Slagao si!’ Meleki će reći: ‘Slagao si!’ ‘Želio si da se priča kako je taj i taj dobar učač, i to se i pričalo! ‘, reći će Allah.

Zatim će biti doveden bogataš. Allah će mu kazati: ‘Zar ti nisam dao obilje tako da nisi imao potrebu ni za kim?’ Reći će: ‘Jesi, Gospodaru.’ ‘ Šta si uradio sa onim što sam ti dao?’, upitat će ga. ‘ Spajao sam rodbinske veze i davao sadaku’, odgovorit će. Allah će kazati: ‘Slagao si!’ I meleki će kazati: ‘Slagao si! ‘ Allah će reći: ‘ Htio si da se govori taj i taj je darežljiv, i to se i govorilo.’ Zatim će biti doveden čovjek koji je ubijen na Allahovom putu. Allah će ga upitati: ‘Zbog čega si ubijen?’ ‘ Naređeno mi je da se borim na Tvome putu, pa sam se borio sve dok nisam ubijen’, odgovorit će. Allah će mu kazati: ‘Slagao si!’ I meleki će kazati: ‘Slagao si!’ Allah će reći: ‘ Htio si da se kaže taj i taj je smion, i to se i pričalo.’ Zatim je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, udario po svojim koljenima i rekao: ‘O Ebu Hurejre, ta trojica su prva Allahova stvorenja s kojima će biti potpaljena vatra na Sudnjem danu.“ (Sunenut-Tirmizi) Braćo, spomenuta trojica iz hadisa; hafiz Kur’ana Časnog, imućan čovjek i borac na Allahovom putu, ako su iskreni prema Allahu i ljudima, bit će u džennetu sa poslanicima, iskrenim, šehidima, dobrim ljudima – i niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju, ali, ako budu neiskreni, čeka ih kazna spomenuta u hadisu.

Molim Allaha, swt, da budemo od iskrenih, da ljude na temelju znanja, iskrenosti i lijepih riječi savjetujemo, da se klonimo neznanja, šejtanskih vesvesa i vlastitih slabosti. ”Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si, zaista, dobar i milostiv!” Amin!

Hfz. Osman ef Kalabić

Džamija Sokolović Kolonija II

Facebook
Twitter