Search
Close this search box.

Administrativno-pravna služba

U Administrativno-pravnoj službi je zaposleno 8 zaposlenika, a rukovodilac službe je sekretar Muhamed Memić.

Administrativno poslovanje se odvija u skladu sa Ustavom i općim aktima koji se odnose na sve medžlise IZ u BiH (Pravilnik o organizaciji i radu medžlisa IZ u BiH, Pravilnik o imamima, Pravilnik o finansijskom poslovanju, organizaciji i načinu vođenja knjigovodstva, Odluka o kancelarijskom poslovanju organa i ustanova u BiH), Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Medžlis, Pravilnikom o radu te drugim odlukama organa Islamske zajednice.

Administrativno poslovanje se organizuje i odvija preko Administrativno-pravne službe medžlisa u kojoj se rješavaju imovinsko-pravni, administrativno-pravni, poslovi organizacije i vođenja izgradnje vjerskih objekata, poslovi brige o mezaristanima i određivanje kaburskih mjesta, brige o vakufskim dobrima te drugi poslovi općeg karaktera.

Radno vrijeme svih službi Medžlisa je radnim danom od 08:00-16:00h, a subotom radi dežurna služba od 08:00-13:00h.