Search
Close this search box.

Hutba hafiza Osman-ef. Kalabića: Musliman je uvijek spreman pomoći

Neka je zahvala Uzvišenom Allahu, swt, i neka je salawat i selam na našeg Plemenitog Poslanika Muhammeda, s.a.w.s, njegovu časnu porodicu i čestite ashabe.

„O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše.“(An-Nisa, 59) „Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te, kao poslanika, svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok.“ (An-Nisa, 79)

Draga braćo, musliman, vjernik u svakoj situaciji postupa odgovorno, promišljeno i na način kako je Gospodar svjetova zadovoljan. Sada, kada smo u vanrednoj situaciji izazvanoj pandemijom virusa, posebno moramo biti ozbiljni, disciplinirani, slijediti upte predvodnika koji su kompetentni i stručni da nas upute na ono što je najkorisnije za našu vjeru i život. Stoga, na osnovu izvora naše Časne vjere, upućujem svima nama nekoliko savjeta:

  • Budimo pokorni Allahu, swt, Njegovom Časnom Poslaniku, a.s, i predstavnicima našim u vjerskim i svjetovnim misijama. Abdullah ibn Omer, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Poslušnost i pokornost obaveza su muslimana u stvarima koje voli i ne voli, a koje ne vode u grijeh. Ukoliko se zapovijeda grijeh, tada nema poslušnosti ni pokornosti!” (El-Buhari i Muslim) Ebu-Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko se meni pokori, pokorio se i Allahu, a ko prema meni griješi, griješi i prema Allahu. Ko se pokori mome zastupniku – i meni se je pokorio, a ko se ogriješi o moga zastupnika – i o mene se ogriješio!” (Buhari i Muslim)
  • Činimo stalno istigfar i šukr Uzvišenom Allahu, swt, kako bi nam se Stvoritelj Milostivi smilovao i iz tegobe nas izbavio. Riječima ‘estagfirullah’, ‘molim te za oprost Allahu’, i ‘el-hamdu lillahi’, priznajemo svoje grijehe, slabost i nemoć pred Svemogućim, a riječima ‘hvala Allahu’, svoju iskrenost, odanost i ljubav prema Stvoritelju od Kojeg ovisimo, a On je neovisan i hvale dostojan. „Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući.“ (An-Nisa’, 147) „Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.“ (Al-Anfal, 33)
  • Budimo uvijek tračak nade, svjetlost koja u tminama sija, budimo radost oka našeg brata i sestre kada god im lijepa riječ, savjet, utjeha ili pomoć bude potrebna. Sada, kada su mnoga naša braća i sestre iskušani strahom, neimaštinom, bolešću i gubitkom imetaka, mi moramo biti spremni pomoći im pa makar lijepom riječju i utjehom.

„A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista silan i mudar.“ (At-Tawbah, 71) Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ko otkloni nevolju od brata muslimana – Allah će otkloniti njegovu nevolju na Sudnjem dana, ko olakša onome ko ima poteškoću i Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na Ahiretu, ko pokrije sramotu brata muslimana – Allah će pokriti njegovu sramotu na dunjaluku i na Ahiretu. Allah je na pomoći svome robu sve dok on pomaže svome bratu muslimanu.“ (Bilježi Muslim, br. 2699)

Od Muaza b. Džebela prenosi se da je rekao: „Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Allah, dželle šanuhu, kaže: ‘Moja ljubav je obavezna onima koji se vole u ime Mene, onima koji se druže u ime Mene, onima koji se posjećuju u ime Mene i onima koji jedni drugima udjeljuju u ime Mene.’“ (Bilježe ga Malik, br. 1779, i Ahmed, br. 22380)

Gospodaru naš, Tebi hvala, Ti si Čuvar nebesa i Zemlje i onoga što je na njima. Neka Ti je hvala, Tebi pripada vlast nad nebesima i Zemljom i nad onim što je na njima. Neka Ti je hvala, Ti si Svjetlost nebesa i zemlje i onoga što je na njima. Neka Ti je hvala, Ti si vladar nebesa i zemlje. Neka Ti je hvala, Ti si istina, Tvoje obećanje je istina, susret s Tobom je istina, Tvoj govor je istina, Džennet je istina i Džehennem je istina, poslanici su istina, Muhammed, s.a.w.s, je istina, Sudnji dan je istina. Gospodaru naš, Tebi se predajemo, u Tebe vjerujemo, na Tebe se oslanjamo, Tebi se kajemo i na Tvoju stranu stajemo, Tebi se obraćamo pa nam oprosti ono što smo pogriješili i što ćemo pogriješiti, tajno i javno. Ti si Onaj koji unaprjeđuje i Koji zapostavlja, nema boga osim tebe i nema snage niti moći osim s Tobom! Amin, ya Rabbel ‘alemin.

Facebook
Twitter